Vraag nu uw offerte

Algemene Voorwaarden

afspraken, Algemene voorwaarden, Aurealis webdevelopment, goede afspraken maken goede vrienden, overeenkomst, samenwerking

Laatst aangepast op 12 november 2010.

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Aurealis.

Door ondertekening van de overeenkomst, of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is terug te vinden op http://www.aurealis.be/algemene-voorwaarden, of op eenvoudig verzoek per post te verkrijgen.

Aurealis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De klant dient dit schriftelijk aan Aurealis te melden.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

De door Aurealis gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Aurealis is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand.

Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Aurealis daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten Aurealis geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. Termijnen

De door Aurealis opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Aurealis, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Aurealis het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

3.2. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Aurealis. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Aurealis worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Voorschot

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Aurealis houdt zich het recht voor de ontwikkelingen pas te starten na de volledige betaling van het voorschot.

4.2 Technische oplevering

Specifiek voor websites gesteund op een CMS is na de technische oplevering, vóór de klant de website kan opvullen aan de hand van het ter beschikking gestelde CMS, een tussentijdse betaling van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar.

Aurealis behoudt zich het recht voor de toegang tot het CMS pas ter beschikking te stellen na de volledige betaling van deze tussentijdse betaling.

4.3. Oplevering

In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen.

4.4. Termijn van betaling

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste veertien dagen na factuurdatum.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Aurealis kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen zes maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald.

4.5. Eigendomsvoorbehoud

Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Aurealis het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de reeds geleverde inspanningen.

4.6. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Aurealis niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Aurealis, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudig aangetekend schrijven.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Webontwikkeling

Aurealis kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

Aurealis is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade door derden (hackers of anderen die misbruik maken van de geleverde producten).

Aurealis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Aurealis ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Aurealis zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers.

Aurealis biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Aurealis kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

De aansprakelijkheid van Aurealis blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Aurealis voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

5.2. Hosting

Aurealis neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke tijdelijke onbeschikbaarheid van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan, en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

Ook voor de gevolgen van die tijdelijke onbeschikbaarheid (zoals oa. verlies van data) kunnen wij bijgevolg geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Aurealis voorziet een veilige omgeving voor de door haar aangeboden producten en diensten, maar kan onmogelijk verantwoordelijk gehouden worden voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen dan wel doorbreken.

5.3. Website www.aurealis.be

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website van Aurealis (online te raadplegen op www.aurealis.be) geven geen recht op een financiële compensatie. Aurealis is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Aurealis is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Aurealis oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Aurealis de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Aurealis en de eigenaars van deze sites.

5.4. Algemeen

Aurealis is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

Artikel 6. Gebruikersvoorwaarden

6.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Aurealis en/of klanten van Aurealis hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aurealis niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten

Het Aurealis netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke dienst aangeboden door Aurealis. Als Aurealis dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal

Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,...) zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Aurealis wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door Aurealis ontwikkelde website plaatst of aan Aurealis aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content

Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Aurealis. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email)

Spamming, of het verzenden van massa e-mail, via een Aurealis server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Aurealis server is ten strengste verboden.

Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Aurealis servers.

Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Aurealis als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

Klachten en overtredingen

Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Aurealis zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

6.2. Specifieke diensten

Voor alle door Aurealis aangeboden diensten garandeert Aurealis een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat deze diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Aurealis vallen.

Domeinregistratie

De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Aurealis biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

Bij de aanvraag tot registratie van een domeinnaam verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor registratie van domeinnamen zoals vastgelegd door de register (die het beheer van het betreffende topleveldomein verzorgt).

6.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Daarnaast geldt dat de broncode van de website ten allen tijde eigendom blijft van Aurealis. Onder broncode wordt verstaan: voor de klant niet zichtbare programmeercode (bv. PHP code, broncode van gecompileerde programma's ed.), databasestructuren, en files die ontwikkeld werden in functie van gebruik voor of op de website (vb. GIMP of Photoshop bestanden, flash files etc).

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Bewijs

Zowel Aurealis als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel, ook met betrekking tot goedkeuring van offertes (overeenkomst).

7.2. Klachten

Klachten dienen binnen de acht werkdagen schriftelijk aan Aurealis kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.3. Licenties en externe kosten

Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Aurealis hierover verstrekt is louter indicatief.

7.4. Toepasselijkheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Aurealis en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aurealis.

7.5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

7.6. Ontbinding van de overeenkomst

Aurealis behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.